2023-ലെ ഹരിവരാസനം പുരസ്കാര ജേതാവ് - ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി.എസ്.സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ